Vietnamese

Reunión sobre los Servicios de SARC “POS” Aprenda sobre el Reporte Anual de Servicios y el Projecto de Desigualdad

Usted Esta Invitado!! 

SCDD Central Coast, SARC y PHP tenemos el propósito de educar a la comunidad sobre la importancia de los informes de Disparidad ofrecerles una descripción general de las estadísticas.

Estas reuniones educativas se realizan con el ánimo de trabajar juntos para lograr que las personas con discapacidades utilicen tantos servicios como sea posible para integrarse totalmente a la comunidad.

Cùng Chung Hành Trình- Tuần thứ nhất

You are already registered to this event

"Cùng chung Hành trình" là một khóa học trong 2 tuần trong đó cha mẹ của trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể đạt được kiến thức có giá trị và hỗ trợ cần thiết để đối phó với một khuyết tật đã được xác nhận hoặc còn trong tình trạng nghi ngờ hay chờ đợi kết quả của buổi giám định

CANCELLED - Vietnamese Support Group

Nhóm hỗ trợ Phụ huynh hàng tháng cung cấp diễn đàn dành cho cha mẹ để chia sẻ mối quan tâm, những hiểu biết của họ và kinh nghiệm. Hỗ trợ tình nguyện viên dẫn đầu phiên nhóm và cố gắng cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội để nói vắn tắt các vấn đề họ bức xúc cũng như tìm hiểu và khám phá các nguồn lực sẵn có.

CANCELLED - Vietnamese Support Group

Nhóm hỗ trợ Phụ huynh hàng tháng cung cấp diễn đàn dành cho cha mẹ để chia sẻ mối quan tâm, những hiểu biết của họ và kinh nghiệm. Hỗ trợ tình nguyện viên dẫn đầu phiên nhóm và cố gắng cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội để nói vắn tắt các vấn đề họ bức xúc cũng như tìm hiểu và khám phá các nguồn lực sẵn có.

CANCELLED - Vietnamese Support Group

Nhóm hỗ trợ Phụ huynh hàng tháng cung cấp diễn đàn dành cho cha mẹ để chia sẻ mối quan tâm, những hiểu biết của họ và kinh nghiệm. Hỗ trợ tình nguyện viên dẫn đầu phiên nhóm và cố gắng cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội để nói vắn tắt các vấn đề họ bức xúc cũng như tìm hiểu và khám phá các nguồn lực sẵn có.

CANCELLED -hủy bỏ Vietnamese Support Group

hủy bỏ

Chúng tôi rất tiếc vì sự kiện này đã bị hủy. A. Bạn có thể tham gia bản tin email của chúng tôi để bạn không bỏ lỡ các sự kiện khác. A. Mọi nỗ lực để liên lạc với những người đã đăng ký đã được thực hiện.

We regret that this event has been cancelled. You may wish to join our email newsletter so that you don't miss other events. Every attempt to contact those that registered has been made. 

 

Vietnamese Support Group - Huỷ bỏ Nghỉ hè (Summer Break - Cancelled)

Nhóm hỗ trợ Phụ huynh hàng tháng cung cấp diễn đàn dành cho cha mẹ để chia sẻ mối quan tâm, những hiểu biết của họ và kinh nghiệm. Hỗ trợ tình nguyện viên dẫn đầu phiên nhóm và cố gắng cung cấp cho tất cả mọi người một cơ hội để nói vắn tắt các vấn đề họ bức xúc cũng như tìm hiểu và khám phá các nguồn lực sẵn có.

Pages

Subscribe to Vietnamese