Học Viện Cho Phụ Huynh: Hiểu biết Về Bài Báo cáo Thẩm định Tâm lý Giáo dục

Thu, Mar 23, 2017: 6:00 pm to 8:00 pm

Lớp học này sẽ giúp quị vì hiểu biết thêm về các thẩm định tâm lý giáo dục và học tập như một phần của thẩm định sơ khởi hoặc thẩm định 3 năm một lần.
Giúp quị vì hiểu biết các thành phần của các loại điều kiện khác nhau cho giáo dục đặc biệt.

Tìm hiểu về:

  • Các cấp độ hiện tại của thành tích học tập và chức năng thực hiện (PLAAFP)
  • Các biện pháp nhận thức 
  • Khả năng học tập
  • Kiến nghị kế hoạch

Dịch vụ chăm sóc trẻ em có sẵn nếu thông báo trước: (408)453-6542

Date: 
Thu, Mar 23, 2017: 6:00 pm to 8:00 pm
Location: 
Santa Clara County Office of Education - Oak Grove Room
1290 Ridder Park Dr.
95131 San Jose , CA
US
Contact phone: