Home Who We Are How We Help Get Involved Blog Donate
Don't miss another PHP event! Receive Our eNews
 Images of Children of different ages.

Cùng Chung Hành Trình- Tuần thứ nhất

You are already registered to this event
Sat, Mar 25, 2017: 10:00 am to 1:00 pm

"Cùng chung Hành trình" là một khóa học trong 2 tuần trong đó cha mẹ của trẻ em có nhu cầu đặc biệt có thể đạt được kiến thức có giá trị và hỗ trợ cần thiết để đối phó với một khuyết tật đã được xác nhận hoặc còn trong tình trạng nghi ngờ hay chờ đợi kết quả của buổi giám định

Mục đích của khoá học “Sharing the Journey” là để giáo dục, hổ trợ, và làm tăng quyền hạn của cha mẹ của các trẻ em khi phải đối phó với những bệnh tật hoặc những người mới bước vào hệ thống săn sóc không quen thuộc này.  Chủ đích của chương trình là giúp các phụ huynh học hỏi và tạo dựng những mối liên hệ với các hệ thống hổ trợ trong cộng đồng và đồng thời có dịp để gặp gở, hổ trợ và học hỏi từ các vị phụ huynh khác

Chương trình:

Tuần thứ nhất:   Kế hoạch tự chăm sóc

                       Quyền sổ y tế gia đình (Care Notebook)

                        Xây dựng mối quan hệ với cả chuyên gia của trẻ trong sự tin tưởng

Ngày:              Trong hai ngày thứ Bảy Tháng Ba 25 và tháng Tư 01, 2016 từ 10am – 1:00pm. 

Địa điểm:        PHP tai Sobrato Center for Nonprofits (phòng họp số 1)

                      1400 Parkmoor Avenue, San Jose CA 95126

Lệ phí:           Tất cả đều hoàn toàn miễn phí

   Chúng tôi có dịch vụ vui chơi cho trẻ nhưng rất hạn chế.  Phải ghi danh trước để biết số trẻ.

"Sharing the Journey" is a educational workshop series in which parents of children with special needs can gain valuable knowledge and support necessary for dealing with a confirmed or suspected disability or medical condition.

The first week of Sharing the Journey opens with a session on parenting a child with special needs and the various emotional states that arise during the journey. This is a time for parents to reflect, feel, and share with others about their personal processing style in raising a child with a disability.  We will be using the Care Notebook as a model for organizing important documents and records related to our children's health, needs, and care. We will also discuss services available in the community and how to access them--most importantly: the San Andreas Regional Center, the Early Start Program, California Children's Services, respite, child care, and more!   Last but not least, we are going to discuss tools that improve partnerships with professionals and guide each family in creating a "One Page Profile" for their child(ren) with special needs! 

 

Date: 
Sat, Mar 25, 2017: 10:00 am to 1:00 pm
Location: 
Parents Helping Parents
1400 Parkmoor Ave. Suite 100
95126 San Jose , CA
US
Contact name: 
Minhtam Phan
Contact phone: 
(408) 727-5775
Contact email: